Algemene voorwaarden Into Study Exchanges


ALGEMENE VOORWAARDEN SHORT STAY PROGRAMMA’S

Stichting Into Study Exchanges, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41226521.

1.         Toepasselijkheid

1.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Into Study Exchange (verder genoemd als zijnde ‘into’) gevestigd te Rosmalen, gemeente ’s-Hertogenbosch, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2.      In deze algemene voorwaarden wordt met "de deelnemer" bedoeld: iedere persoon die deelneemt of overweegt deel te nemen aan een of meerdere programma’s van into.

1.3       Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.         Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1       De algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

2.2       De inschrijving voor het into programma wordt bindend zodra de getekende overeenkomst bij into binnen is. Alléén in dat geval zijn bij annulering annuleringskosten verschuldigd.

2.3       into heeft het recht inschrijvingen te weigeren indien hier, naar het oordeel van into, een gegronde reden voor bestaat.

2.4       Bij de geldigheid van de overeenkomst bevestigen ouders en deelnemer dat de aanmeldingspapieren van into en onze partner waarheidsgetrouw en volledig zijn ingevuld. De into voorwaarden vormen ook een onderdeel van het contract. Indien voor of tijdens de reis van de deelnemer blijkt dat de informatie die de deelnemer aan into heeft verstrekt onjuist, onvolledig en/of onbetrouwbaar is, is into en/of haar partnerorganisatie gerechtigd om deelname van de deelnemer te beëindigen. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op vergoeding of restitutie van gemaakte kosten en/of betaalde bedragen. Overige kosten komen in dat geval voor rekening van de deelnemer.

 

3.         Verzekeringen

3.1       Het is voor alle niet-Europese bestemmingen verplicht een door de overheid goedgekeurde ziektekosten-, ongevallen-, bagage- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij into.

3.2       Deze verzekering, die into voor de deelnemer afsluit, is speciaal gericht op uitwisselingsstudenten en is goedgekeurd door alle internationale partners en overheden waarmee we samenwerken.

3.3       Reeds bestaande ziektes en aandoeningen of de gevolgen daarvan zijn niet gedekt, hiervoor dient in overleg de huidige verzekering te worden aangehouden.

3.4       Deelnemers naar Europese bestemmingen dienen zelf te zorgen voor een passende verzekering. Uiteraard kunnen deze deelnemers ook gebruik maken van de door into aangeboden verzekering.

 

4.         Prijzen & termijnen

4.1       De prijzen zoals vermeld op de website www.into-highschool.nl zijn de op dat moment geldende prijzen.

4.2       Elders genoemde prijzen zijn richtprijzen en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.

4.3       into behoudt zich het recht voor om een stijging van de kosten voor op doorberekening van prijsstijgingen op grond van veranderingen in valutakoersen, stijgingen van vluchttarieven en overmacht en andere onvoorziene omstandigheden.

4.4       Na ontvangst van de laatste betaling ontvang je de laatste overige informatie en reisbescheiden, inclusief je vliegticket.

4.5       Er zijn geen restituties voor niet gebruikte programma onderdelen. Dit geldt ook bij een voortijdige beëindiging van het programma.

 

5.         Annulering

5.1       into adviseert iedere deelnemer een annuleringsfonds af te sluiten. Dit annuleringsfonds bedraagt 5% van de kale programmakosten en behoort standaard bij het programma. Dit annuleringsfonds kan enkel schriftelijk worden geannuleerd binnen twee weken na het ondertekenen van het contract.

5.2       Voortijdige annulering binnen het annuleringsfonds kan uitsluitend in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in de bijlage van de overeenkomst.

5.3       Indien de vliegtickets al geboekt zijn gelden tevens de annuleringsvoorwaarden van het vliegticket.

5.4       Indien de deelnemer deelneemt aan het into annuleringsfonds en door een van de annuleringsvoorwaarden het programma annuleert wordt de volledige programmaprijs gerestitueerd minus de kosten voor het annuleringsfonds.

 

6.         Gastgezin

6.1       Alle gastgezinnen worden door vertegenwoordigers van onze partner bezocht en gescreend. De gastgezinnen worden ongeacht hun etnische en religieuze overtuiging, hun familie structuur,  hun woonplaats en of beroep gekozen.

6.2       Soms worden er twee uitwisselingsstudenten in één gezin geplaatst. Dit zijn altijd verschillende nationaliteiten. Dit is afhankelijk van de partner en bestemming. Dit is afhankelijk van de partner en bestemming. Je hebt in principe wel een eigen kamer anders wordt dit vooraf gemeld. 

6.3       Een plaatsing kan niet geweigerd worden en moet worden geaccepteerd. Een verandering van gastgezin is alleen in uitzondering mogelijk en is ter beoordeling van into en de partnerorganisatie in het gastland.

6.4       Het moment waarop de student wordt geplaatst, is onafhankelijk van het tijdstip van aanmelding. Scholen zijn vaak laat met hun plaatsingsbeleid. Een late plaatsing doet zeker niet af aan de kwaliteit van de plaatsing.

6.5       Plaatsingen zijn meestal niet in grote steden. Plaatsingen komen meestal voor in middelgrote plaatsen, dorpen of op het platteland. Daar vindt men over het algemeen scholen en gezinnen die geïnteresseerd zijn in een uitwisselingsstudent.

 

7.         Betalingen

7.1       De kosten voor het into programma worden in twee deelbetalingen voldaan zoals terug te lezen in de overeenkomst. Bij late aanmeldingen kan hiervan worden afgeweken.  

7.2       Eventuele overige facturen hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.

7.3       Bij een boeking van een additionele vlucht (die als zodanig geen onderdeel vormt van het standaard programma) dient het volledige bedrag betaalt te worden alvorens het vliegticket aan de deelnemer wordt verstuurd.

7.4       Bij aanpassing van een vliegticket op wens van de deelnemer worden de extra kosten in rekening gebracht aan de deelnemer.

7.5       Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen volgt een herinnering.

7.6       Indien na de betalingsherinnering nogmaals geen betaling wordt ontvangen is de deelnemer een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

7.7       Alle kosten verbonden aan een invordering zijn voor rekening van de deelnemer conform de wet Incassokosten.

 

8.         Programma

8.1       Onderstaand de onderdelen die in de programmaprijs zijn inbegrepen:

 • Een persoonlijk kennismakingsgesprek
 • Goede voorbereiding en begeleiding
 • into Newslinks
 • Handboek voor de deelnemer en ouders
 • Advies en hulp bij de visumaanvraag   
 • Verzekering(en) voor niet-Europese bestemmingen  
 • Retourticket naar het gastland
 • Ontvangst op de eindbestemming
 • Transfer naar het geselecteerde gastgezin
 • Huisvesting bij geselecteerde gastgezin
 • Plaatsing op een lokale highschool / taalschool
 • Plaatselijke begeleiding en ondersteuning tijdens het hele verblijf in het buitenland
 • Begeleiding thuisblijvers tijdens verblijf deelnemer in het buitenland
 • Noodtelefoonnummer: beschikbaar 24 uur per dag voor vragen / problemen in het gastland
 • Op aanvraag: persoonlijk contact met een into Returnee
 • Welcome Home mailing
 • Het into deelnamecertificaat
 • Bijeenkomst na terugkomst en deelname aan de into Returnee Club

 

8.2       Onderstaand de onderdelen die niet in de programmaprijs zijn inbegrepen:

 • Zakgeld en alle persoonlijke uitgaven; iedere deelnemer heeft een maandelijks bedrag nodig voor persoonlijk gebruik. Dit bedrag zal ongeveer € 200,- tot € 250,- per maand bedragen
 • Verzekering(en) voor Europese bestemmingen
 • Into Annuleringsfonds (optioneel)
 • Excursies of reizen die lokaal door de organisatie worden georganiseerd (optioneel)
 • Visumkosten (indien buiten Europa)
 • SEVIS fee (indien Amerika)
 • Schoolboeken, mogelijk schooluniform, schoolbus, lunch op school, kosten voor bepaalde projecten / vakken of excursies / naschoolse activiteiten
 • Transport van en naar school
 • Eventueel wijziging datum vliegticket (altijd in overleg met into)
 • Deelname aan sportteams. Of kosten voor sportieve activiteiten via school.

           

9.         Garantie en overige bepalingen

9.1       into en partner organisatie behouden zich het recht voor om deelname aan het programma te beëindigen als de lichamelijke of psychische gezondheid van de deelnemer in gevaar komt. Het besluit hierover ligt bij into en de partnerorganisatie. In die gevallen is het niet mogelijk op een later tijdstip weer aan het programma deel te nemen.

9.2       Ouders en verzorgers communiceren uitsluitend met into. Het is niet toegestaan om contact op te nemen met de partnerorganisatie, ‘local representative’ of de school in het gastland. Gebeurt dit toch is into niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen die ontstaan uit dit contact. Bent u gedurende de uitwisseling van uw zoon of dochter in een periode minder bereikbaar, geef dit dan aan ons door. Zo kunnen wij beslissingen altijd met u overleggen.

9.3       Mocht het in het zeer onwaarschijnlijke geval voorkomen dat de partner na acceptatie van de deelnemer het gehele programma niet meer kan aanbieden, zal into zorgen voor een alternatief programma. Gaat u hiermee niet akkoord, ontvangt u alle reeds betaalde kosten retour.

9.4       Indien op verzoek van de student van gastgezin wordt gewisseld zijn alle additionele kosten op rekening van de deelnemer.

9.5       into staat in voor kwaliteit van haar dienstverlening in overeenstemming met hetgeen de deelnemer krachtens het contract redelijkerwijs mag verwachten. Mochten zich desondanks gebreken voordoen in de door into geleverde diensten, zal into de werkzaamheden waar mogelijk aanpassen en verbeteren, gebreken doen herstellen of een redelijke prijsreductie toepassen. Een en ander ter keuze en uitsluitend ten beoordeling van into.   

9.6       We zien een groeiend aantal orkanen en andere natuurrampen die overal ter wereld plaatsvinden. Dergelijke incidenten vallen buiten onze controle. Het is belangrijk dat u / uw kind op de hoogte bent van de gedragscode voor dergelijke gebeurtenissen.

Uw kind wordt te allen tijde verzocht om de officiële evacuatieplannen van de lokale overheid te volgen en geen persoonlijk georganiseerd evacuatieplan op te stellen. Als uw kind heeft besloten om het gastgezin te verlaten met een privé georganiseerd evacuatieplan zonder toestemming van de lokale partnerorganisatie, verliest onze lokale partnerorganisatie de controle over uw kind en kan niet langer verantwoordelijk worden gehouden voor uw kind. Privé georganiseerde evacuatieplannen zonder toestemming van de lokale partnerorganisatie brengen het programma van uw kind in gevaar.

In het geval van "overmacht" houden onze partnerorganisaties regelmatig contact met hun lokale vertegenwoordigers en hun studenten. Lokale overheden, zoekteams en zorgteams zijn verantwoordelijk in meer ernstige situaties waarin het contact met het thuisland wordt onderbroken. In een dergelijke situatie neemt buitenlandse zaken de verdere actieplannen over.

Deze website maakt gebruik van cookies.