Algemene voorwaarden Into Study Exchanges

AANMELDINGSTERMIJNEN 

15 augustus 2023
Dit is de sluitingsdatum voor alle bestemmingen met vertrek in januari 2024. Wil je je na deze datum aanmelden? Neem dan contact op met het into kantoor.

15 maart 2024
Deze datum geldt als sluitingsdatum voor alle bestemmingen met vertrek in de zomer van 2024. Voor sommige landen is het mogelijk je later dan deze datum aan te melden maar er kan dan een laatboekingstoeslag worden berekend door onze partnerorganisatie in het buitenland. 

15 augustus 2024
Dit is de sluitingsdatum voor alle bestemmingen met vertrek in januari 2025. Wil je je na deze datum aanmelden? Neem dan contact op met het into kantoor.

1 september 2023 - vroegboekkorting
Ontvangen wij jouw getekende overeenkomst voor deze datum, dan ontvang je een korting van € 500,- op de programmaprijs voor vertrek (heel schooljaar) in de zomer van 2024.

1 december 2023 - vroegboekkorting
Ontvangen wij jouw getekende overeenkomst voor deze datum, dan ontvang je een korting van € 250,- op de programmaprijs voor vertrek (minimale duur van een semester) in de zomer van 2024.

Voor alle bestemmingen geldt dat hoe eerder we je aanmeldingspapieren binnen hebben hoe beter, want helaas vol is vol. Sommige populaire bestemmingen zitten eerder vol dan de sluitingsdatum. Na de bovengenoemde deadlines is inschrijving alleen mogelijk na overleg met onze partners;  indien zij nog vrije plaatsen hebben

Terug naar boven

ALGEMENE VOORWAARDEN HIGH SCHOOL PROGRAMMA’S

 

Stichting into Study Exchanges, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41226521.

 

1.         Toepasselijkheid
1.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door into Study Exchanges (verder genoemd als zijnde ‘into) gevestigd te Apeldoorn, gemeente Apeldoorn, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2.      In deze algemene voorwaarden wordt met "de deelnemer" bedoeld: iedere persoon die deelneemt of overweegt deel te nemen aan een of meerdere programma’s van into.
1.3       Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.         Totstandkoming en wijziging overeenkomst
2.1       De algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.
2.2       De inschrijving voor het into programma wordt bindend zodra de getekende overeenkomst bij into binnen is. Alléén in dat geval zijn bij annulering annuleringskosten verschuldigd.
2.3       into heeft het recht inschrijvingen te weigeren indien hier, naar het oordeel van into, een gegronde reden voor bestaat.
2.4       Bij de geldigheid van de overeenkomst bevestigen ouders en deelnemer dat de aanmeldingspapieren van into en onze partner waarheidsgetrouw en volledig zijn ingevuld. De into voorwaarden vormen ook een onderdeel van het contract. Indien voor of tijdens de reis van de deelnemer blijkt dat de informatie die de deelnemer aan into heeft verstrekt onjuist, onvolledig en/of onbetrouwbaar is, is into en/of haar partnerorganisatie gerechtigd om deelname van de deelnemer te beëindigen. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op vergoeding of restitutie van gemaakte kosten en/of betaalde bedragen. Overige kosten komen in dat geval voor rekening van de deelnemer.

 

3.         Verzekeringen
3.1       Het is voor alle niet-Europese bestemmingen verplicht om een door de overheid goedgekeurde ziektekosten-, ongevallen-, bagage- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij into. Deze verzekering is niet inbegrepen in de prijs.
De prijs voor de volledige verzekering bedraagt het volgende:

Heel schooljaar (+- 10 maanden):         500 EUR
Semester (+- 5 maanden):                    250 EUR
Trimester (+- 3 maanden):                    150 EUR

Mocht het programma afwijken qua duur zoals bovenstaand beschreven, dan wordt er een aangepast bedrag voor de verzekering gerekend. Eventueel kan de deelnemer besluiten zelf nog een aanvullende reisverzekering af te sluiten.
3.2       Reeds bestaande ziektes en aandoeningen of de gevolgen daarvan zijn niet gedekt, hiervoor dient in overleg de huidige verzekering te worden aangehouden.
3.3       Deelnemers naar Europese bestemmingen dienen zelf te zorgen voor een passende verzekering. Uiteraard kunnen deze deelnemers ook gebruik maken van de door into aangeboden verzekering.

 

4.         Prijzen & termijnen
4.1       De prijzen zoals vermeld op de website www.into-highschool.nl zijn de op dat moment geldende prijzen.
4.2       Elders genoemde prijzen zijn richtprijzen en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.
4.3       into behoudt zich het recht voor om een stijging van de kosten voor op doorberekening van prijsstijgingen op grond van veranderingen in valutakoersen, stijgingen van vluchttarieven en overmacht en andere onvoorziene omstandigheden.
4.4       Na ontvangst van de laatste betaling ontvang je de laatste overige informatie en reisbescheiden, inclusief je vliegticket.
4.5       Er zijn geen restituties voor niet gebruikte programmaonderdelen. Dit geldt ook bij een voortijdige beëindiging van het programma. Is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan het Welcome Camp of wil de deelnemer hier niet aan deelnemen, dan ontvangt u hiervoor €300,- retour.
4.6       Bij annulering van het programma door de deelnemer of bij het niet kunnen plaatsen van de deelnemer en hiervoor geen passend alternatief geboden kan worden, worden de administratiekosten van 100 EUR niet geretourneerd.

 

5.         Annulering
5.1       into adviseert iedere deelnemer een annuleringsfonds af te sluiten. Dit annuleringsfonds is optioneel en bedraagt 5% of 15% van de kale programmakosten en behoort standaard bij het programma. Dit annuleringsfonds kan enkel schriftelijk worden geannuleerd binnen twee weken na het ondertekenen van het contract.
5.2       Voortijdige annulering binnen het annuleringsfonds kan uitsluitend in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in de bijlage van de overeenkomst.
5.3       Indien de vliegtickets al geboekt zijn gelden tevens de annuleringsvoorwaarden van het vliegticket.
5.4       Indien de deelnemer deelneemt aan het into annuleringsfonds en door een van de annuleringsvoorwaarden het programma annuleert wordt de volledige programmaprijs gerestitueerd minus de kosten voor het annuleringsfonds en de administratiekosten van 100 EUR.

 

6.         Gastgezin
6.1       Alle gastgezinnen worden door vertegenwoordigers van onze partner bezocht en gescreend. De gastgezinnen worden ongeacht hun etnische en religieuze overtuiging, hun familiestructuur, hun woonplaats en/of beroep gekozen.
6.2       Soms worden er twee uitwisselingsstudenten in één gezin geplaatst. Dit zijn altijd verschillende nationaliteiten. Dit is afhankelijk van de partner en bestemming. Het kan zo zijn dat je de slaapkamer met elkaar zal delen. 
6.3       Een plaatsing kan niet geweigerd worden en moet worden geaccepteerd. Een verandering van gastgezin is alleen in uitzondering mogelijk en is ter beoordeling van into en de partnerorganisatie in het gastland.
6.4       Het moment waarop de student wordt geplaatst, is onafhankelijk van het tijdstip van aanmelding. Uit onze statistieken blijkt dat ca. 75% van de plaatsingen eind juli ontvangen zijn. Dit komt omdat de meeste gastgezinnen zich dan pas aanmelden of een definitieve beslissing nemen. De plaatsing op een school en de woonplaats van het gastgezin hangen nauw samen. Scholen zijn vaak laat met hun plaatsingsbeleid. Een late plaatsing doet zeker niet af aan de kwaliteit van de plaatsing.
6.5       Plaatsingen zijn meestal niet in grote steden. Plaatsingen komen meestal voor in middelgrote plaatsen, dorpen of op het platteland. Daar vindt men over het algemeen scholen en gezinnen die geïnteresseerd zijn in een uitwisselingsstudent.

 

7.         Betalingen
7.1       De kosten voor het into programma worden in vier deelbetalingen voldaan zoals terug te lezen in de overeenkomst. Bij late aanmeldingen kan hiervan worden afgeweken.  
7.2       Eventuele overige facturen hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.
7.3       Bij een boeking van een additionele vlucht (die als zodanig geen onderdeel vormt van het standaard programma) dient het volledige bedrag betaalt te worden alvorens het vliegticket aan de deelnemer wordt verstuurd.
7.4       Bij aanpassing van een vliegticket op wens van de deelnemer worden de extra kosten in rekening gebracht aan de deelnemer.
7.5       Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen volgt een herinnering.
7.6       Indien na de betalingsherinnering nogmaals geen betaling wordt ontvangen is de deelnemer een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
7.7       Alle kosten verbonden aan een invordering zijn voor rekening van de deelnemer conform de wet Incassokosten.

 

8.         Programma
8.1       Onderstaand de onderdelen die in de programmaprijs zijn inbegrepen:

 • Een persoonlijk kennismakingsgesprek
 • Goede voorbereiding en begeleiding
 • into Newslinks
 • Voorbereidingsweekend voor deelnemer en informatieve presentatie voor de ouders
 • into T-shirt
 • Handboek voor de deelnemer
 • Handboek voor de ouders
 • Advies en hulp bij de visumaanvraag   
 • Schipholservice bij het vertrek (op aanvraag)
 • Retourticket naar het gastland
 • Welcome Camp (indien aangeboden bij bestemming bij vertrek in de zomer)
 • Ontvangst op de eindbestemming
 • Transfer naar het geselecteerde gastgezin
 • Huisvesting bij geselecteerde gastgezin
 • Plaatsing op een lokale high school
 • Plaatselijke begeleiding en ondersteuning tijdens het hele verblijf in het buitenland
 • Begeleiding thuisblijvers tijdens verblijf deelnemer in het buitenland
 • Noodtelefoonnummer: beschikbaar 24 uur per dag voor vragen/problemen in het gastland
 • Op aanvraag: persoonlijk contact met een into Returnee
 • Welcome Home mailing
 • Het into deelnamecertificaat
 • Voortgangsrapporten voor de ouders
 • Deelname aan de into Returnee Club

8.2       Onderstaand de onderdelen die niet in de programmaprijs zijn inbegrepen:

 • Zakgeld en persoonlijke uitgaven; ongeveer 250 EUR per maand (dit verschilt per bestemming, houdt er rekening mee dat verschillende landen duurder zijn.)
 • Verzekering(en) voor Europese bestemmingen
 • Vaccinatiekosten (indien noodzakelijk)
 • into Annuleringsfonds (optioneel)
 • Verzekering(en) voor niet-Europese bestemmingen 
 • Administratiekosten á 100 EUR
 • Excursies of reizen die lokaal door de organisatie worden georganiseerd (optioneel)
 • Visumkosten (indien buiten Europa)
 • SEVIS fee (indien Amerika)
 • Schoolboeken, mogelijk schooluniform, schoolbus, lunch op school, kosten voor bepaalde projecten/vakken of excursies/naschoolse activiteiten
 • Transport van en naar school
 • Eventueel wijziging datum vliegticket (altijd in overleg met into)

           

9.         Garantie en overige bepalingen
9.1       into en partner organisatie behouden zich het recht voor om deelname aan het programma te beëindigen als de lichamelijke of psychische gezondheid van de deelnemer in gevaar komt. Het besluit hierover ligt bij into en de partnerorganisatie. In die gevallen is het niet mogelijk op een later tijdstip weer aan het programma deel te nemen.
9.2       Ouders en verzorgers communiceren uitsluitend met into. Het is niet toegestaan om contact op te nemen met de partnerorganisatie, ‘local representative’ of de school in het gastland. Gebeurt dit toch is into niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen die ontstaan uit dit contact. Bent u gedurende de uitwisseling van uw zoon of dochter in een periode minder bereikbaar, geef dit dan aan ons door. Zo kunnen wij beslissingen altijd met u overleggen.
9.3       Mocht het in het zeer onwaarschijnlijke geval voorkomen dat de partner de deelnemer niet accepteert zal into zorgen voor een alternatief programma. Gaat u hiermee niet akkoord, ontvangt u alle reeds betaalde kosten retour.
9.4       Indien een student, of natuurlijke ouder/voogd geen eerdere medische, psychologische, lerende of beperkte leefstijlvoorwaarde aangeeft die relevant is voor de acceptatie en voorafgaand aan de plaatsing, heeft into het recht om het programma te beëindigen. De kosten die into maakt wegens het beëindigen van het programma, of die hiermee verbandhouden, worden in rekening gebracht bij deelnemer op basis van de annuleringsvoorwaarden en buiten de annuleringsverzekering om. De administratiekosten á 100 EUR worden in dit geval niet geretourneerd.
9.5       In een aantal gevallen kan into of de partner besluiten een deelnemer conditioneel te accepteren. Bijvoorbeeld door bepaalde allergieën, dieetwensen, schoolresultaten, medische toestand of andere zaken. In dit geval wordt dit tijdig aan u gecommuniceerd wat hiervan de mogelijke gevolgen zijn. Het kan ook zijn dat into of de partner de deelnemer niet kan accepteren in verband met bovenstaande redenen. Indien dit gebeurt biedt into een alternatief programma aan waar mogelijk. Mocht dit geen optie zijn, dan wordt het reeds betaalde geld (exclusief administratiekosten á 100 EUR) terugbetaald wanneer deze redenen voor het tekenen van de overeenkomst bekend waren bij into. Indien deze redenen na het tekenen van de overeenkomst bekend zijn gemaakt, worden er kosten in rekening gebracht bij de deelnemer op basis van de annuleringsvoorwaarden en buiten de annuleringsverzekering om. De administratiekosten á 100 EUR worden in dit geval niet geretourneerd.
9.6       De partner in het buitenland en into hebben het recht om extra kosten in rekening te brengen voor eventuele allergieën of dieet wensen. De kosten variëren tussen de 50 en 500 EUR en worden gebaseerd op de ernst van de dieetwens/allergie en bestemming.
9.7       Naast deze kosten is het de verantwoordelijkheid van de student om speciale benodigdheden voor deze allergie/dieetwensen te betalen en/of klaar te maken.
9.8       Indien de deelnemer dieet wensen of allergieën heeft en naar Canada gaat gelden over het algemeen onderstaande extra maandelijkse kosten. Vegetarisch: 100 CAD per maand, vegan/Gluten free: 150 CAD per maand
9.9       Mocht het in het zeer onwaarschijnlijke geval voorkomen dat de partner na acceptatie van de deelnemer het gehele programma niet meer kan aanbieden, zal into zorgen voor een alternatief programma. Gaat u hiermee niet akkoord, ontvangt u alle reeds betaalde kosten retour. De administratiekosten á 100 EUR worden in dit geval niet geretourneerd.
9.10      Indien op verzoek van de student van gastgezin wordt gewisseld zijn alle additionele kosten voor rekening van de deelnemer.
9.11      Wanneer de student niet naar de programmaregels en regels van het land luistert of zich misdraagt waardoor een gastgezin wisseling moet plaatsvinden worden er kosten van 700 EUR in rekening gebracht. Daarnaast moeten alle bijkomende kosten zoals transport ook betaald worden door de deelnemer.
9.12      Indien een deelnemer na een korter programma (3 of 5 maanden) een langer programma wenst (5/10 maanden) worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
9.13      into is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van enige beslissing(en) genomen dan wel geïnitieerd door (aan into) gelieerde (partner)organisaties. Inzake vermeende aansprakelijk ter zake partnerbeslissingen verwerpt into iedere vorm van aansprakelijkheid. Zij is niet gehouden tot vergoeding van enige schade jegens deelnemer als gevolg, zowel direct als indirect, van een beslissing genomen door enige aan into verbonden en/of gelieerde organisatie. Deelnemer dient zich rechtstreeks tot deze organisatie te wenden. Op eerste verzoek zal into medewerking verlenen en de benodigde informatie verstrekken.
9.14      into staat in voor kwaliteit van haar dienstverlening in overeenstemming met hetgeen de deelnemer krachtens het contract redelijkerwijs mag verwachten. Mochten zich desondanks gebreken voordoen in de door into geleverde diensten, zal into de werkzaamheden waar mogelijk aanpassen
en verbeteren, gebreken doen herstellen of een redelijke prijsreductie toepassen. Een en ander ter keuze en uitsluitend ten beoordeling van into.           
9.15      We zien een groeiend aantal orkanen en andere natuurrampen en overmachtssituaties die overal ter wereld plaatsvinden. Dergelijke incidenten vallen buiten onze controle. Het is belangrijk dat u/uw kind op de hoogte bent van de gedragscode voor dergelijke gebeurtenissen.
Uw kind wordt te allen tijde verzocht om de officiële evacuatieplannen van de lokale overheid te volgen en geen persoonlijk georganiseerd evacuatieplan op te stellen. Als uw kind heeft besloten om het gastgezin te verlaten met een privé georganiseerd evacuatieplan zonder toestemming van de lokale partnerorganisatie, verliest onze lokale partnerorganisatie de controle over uw kind en kan niet langer verantwoordelijk worden gehouden voor uw kind. Privé georganiseerde evacuatieplannen zonder toestemming van de lokale partnerorganisatie brengen het programma van uw kind in gevaar.

In het geval van "overmacht" houden onze partnerorganisaties regelmatig contact met hun lokale vertegenwoordigers en hun studenten. Lokale overheden, zoekteams en zorgteams zijn verantwoordelijk in meer ernstige situaties waarin het contact met het thuisland wordt onderbroken. In een dergelijke situatie neemt buitenlandse zaken de verdere actieplannen over.
9.16      Voor deelnemers die naar Engeland gaan geldt dat indien bijkomende kosten ontstaan als gevolg van Brexit zijn deze kosten voor de deelnemer. Deze kosten worden niet door into vergoed en/of zijn anderszins op into te verhalen. De deelnemer vrijwaart into voor eventuele aanspraken uit hoofde van bijkomende kosten als gevolg van Brexit.
9.17      Voor deelnemers die naar Amerika gaan geldt dat indien de deelnemer zijn/haar formulieren met betrekking tot het studenten visum vergeet, kwijtraakt of kapot maakt worden kosten van zo’n 600 EUR door de partner in rekening gebracht.

Deze website maakt gebruik van cookies.